สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. บอกชื่อตำแหน่งที่ตั้งของแผนผังได้

2. บอกรายละเอียดแผนผัง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถบอกชื่อตำแหน่งที่ตั้งของแผนผังได้

2. สามารถบอกรายละเอียดแผนผัง

การวัดผลและประเมินผล

1. การบอกชื่อตำแหน่งที่ตั้งของแผนผังได้

2. การบอกรายละเอียดแผนผังได้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โรงเรียนของเรา
ชั่วโมง โรงเรียนของเรา (2) 24 พ.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์