สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเองหรือพูดเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกสถานที่ต่าง ๆ ในโรงเรียนอย่างถูกต้องได้

2. ปฏิบัติตามข้อตกลงได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการฟังและบอกชื่อสถานที่ต่าง ๆ ในโรงเรียน

2. สังเกตการปฏิบัติตามข้อตกลง

 

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โรงเรียนของเรา
ชั่วโมง โรงเรียนของเรา (1) 23 พ.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์ (มีวีดิทัศน์ประกอบการสอน)