สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การเคลื่อนไหวพื้นฐาน
 2. การเคลื่อนไหวร่างกายตามคำบรรยาย


ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้

2. ฟังและปฏิบัติตามสัญญาณและจังหวะได้

3. การเคลื่อนไหวร่างกายตามคำบรรยายได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

 2. สังเกตการฟังและปฏิบัติตามสัญญาณและจังหวะ

 3. สังเกตการเคลื่อนไหวร่างกายตามคำบรรยาย

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โรงเรียนของเรา
ชั่วโมง โรงเรียนของเรา (1) 23 พ.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ