สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การหยิบจับสิ่งของ

2. การนับและแสดงจำนวนของสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เด็กสังเกตและบอกรายละเอียดของภาพในเกมได้

2. เด็กเล่นจับภาพคู่ภาพจำนวนกับตัวเลขได้

3. เด็กเก็บเกมและของเข้าที่เมื่อเลิกเล่นได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการบอกรายละเอียดของภาพในเกม

2. สังเกตการเล่นเกมตามเงื่อนไข ข้อตกลง วิธีการเล่นเกม

3. สังเกตการเก็บเกมและของเข้าที่เมื่อเลิกเล่น

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ปฐมนิเทศ
ชั่วโมง ปฐมนิเทศ (5) 22 พ.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมเกมการศึกษา