สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามความสามารถของตนเองและเชื่อว่าตนเองมีความสามารถ

2. การเล่นบทบาทสมมติการปฏิบัติตนในความเป็นคนไทยท้องถิ่นและความเป็นไทย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้

2.ตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการปฏิบัติตนตามมารยาทไทย

2. สังเกตการตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ปฐมนิเทศ
ชั่วโมง ปฐมนิเทศ (5) 22 พ.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์ (มีวีดิทัศน์ประกอบการสอน)