สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ

2. การสำรวจสิ่งต่าง ๆ   และแหล่งเรียนรู้รอบตัวและการแสวงหาความรู้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.แนะนําและสํารวจสถานที่ต่าง ๆ ในโรงเรียน เช่น ห้องเรียน โรงอาหาร ห้องน้ำ อาคารเรียน  สนามเด็กเล่น และ การใช้ห้องน้ำอย่างถูกวิธีได้การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการแนะนําและสํารวจสถานที่ต่าง ๆ ในโรงเรียน เช่น ห้องเรียน โรงอาหาร ห้องน้ำอาคารเรียน  สนามเด็กเล่น และ การใช้ห้องน้ำอย่างถูกวิธี

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ปฐมนิเทศ
ชั่วโมง ปฐมนิเทศ (4) 19 พ.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์