สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การเคลื่อนไหวพื้นฐาน
2. การเคลื่อนไหวเลียนแบบท่าทางของเพื่อน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายได้

2. ฟังและปฏิบัติตามสัญญาณและจังหวะได้

3.  เคลื่อนไวร่างกายตามข้อตกลงได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการเคลื่อนไหว ร่างกายแบบอยู่กับที่และเคลื่อนที่/การเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะและข้อตกลง

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ปฐมนิเทศ
ชั่วโมง ปฐมนิเทศ (3) 18 พ.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ