สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การเขียนภาพและการเล่นกับสี

2. การประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ ด้วยเศษวัสดุ

3. การหยิบจับ การใช้กรรไกร

4. การทำกิจกรรมศิลปะต่าง ๆ

5. การทำงานศิลปะ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เด็กสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะได้

2. เด็กเล่าผลงานของตนเองให้ผู้อื่นฟังได้

3. เด็กตัดสินใจเลือกเล่นมุมประสบการณ์ที่สนใจได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติตามขั้นตอน

2. สังเกตพฤติกรรมการใช้กล้ามเนื้อมือในการหยิบ จับและใช้อุปกรณ์

3. สังเกตพฤติกรรมการเล่าผลงาน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ปฐมนิเทศ
ชั่วโมง ปฐมนิเทศ (2) 16 พ.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์/กิจกรรมเล่นตามมุม