สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การเคลื่อนไหวพื้นฐาน
2. การเคลื่อนไหวเลียนแบบท่าทางของเพื่อน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายประกอบอุปกรณ์ตามจังหวะได้

2. เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่ว ประสานสัมพันธ์และทรงตัวได้

3.  เคลื่อนไหวเคลื่อนที่และอยู่กับที่ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย/การควบคุมการทรงตัว

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ปฐมนิเทศ
ชั่วโมง ปฐมนิเทศ (2) 16 พ.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ