สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การการสนทนา/เล่าเกี่ยวกับความรู้สึกที่ได้พบกับครูและเพื่อน ๆ

2. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เด็กสามารถสนทนาร่วมกับเพื่อนและครูได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการสนทนา/การตอบคำถาม/การมีส่วนร่วมในกิจกรรม /การเล่าเกี่ยวกับความรู้สึก

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ปฐมนิเทศ
ชั่วโมง ปฐมนิเทศ (2) 16 พ.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์