สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การหยิบจับสิ่งของ

2. การสังเกตลักษณะส่วนประกอบการเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่างเหมาะสม

3. การสังเกตสิ่งต่าง ๆ และสถานที่จากมุมมองที่ต่างกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เด็กสังเกตและบอกรายละเอียดของภาพในเกมได้

2. เด็กเล่นเกมจับคู่ภาพกับโครงร่างของใช้ในชีวิตประจำวันได้

3. เก็บเกมและของเข้าที่เมื่อเลิกเล่นได้

การวัดผลและประเมินผล

1. การสังเกตการบอกรายละเอียดของภาพในเกม

2. การสังเกตการณ์เล่นเกมตามเงื่อนไขข้อตกลงวิธีการเล่นเกม

3. การสังเกตการณ์เก็บเกมและของเข้าที่เมื่อเลิกเล่น

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ปฐมนิเทศ
ชั่วโมง ปฐมนิเทศ (1) 15 พ.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมเกมการศึกษา