สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเองหรือพูดเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เด็กบอกชื่อของคุณครู พี่เลี้ยง และชื่อของตนเองได้อย่างถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการฟังและพูดบอกชื่อของคุณครู พี่เลี้ยง และชื่อของตนเอง

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ปฐมนิเทศ
ชั่วโมง ปฐมนิเทศ (1) 15 พ.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์