สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เครื่องดนตรีไทยแต่ละชนิดมีรูปร่างลักษณะและเสียงที่แตกต่างกัน  เมื่อนำมาบรรเลงร่วมกันจะทำให้เกิดความไพเราะ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.4/1 บอกประโยคเพลงอย่างง่าย

ป.4/2 จำแนกประเภทของเครื่องดนตรีที่ใช้ในเพลงที่ฟัง

จุดประสงค์

1 ระบุเครื่องดนตรีแต่ละประเภท

2 จำแนกเครื่องดนตรีแต่ละประเภท

3  ตระหนักและเห็นคุณค่าการนำเครื่องดนตรี ไปใช้ประโยชน์

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจสอบจากการตอบคำถามของนักเรียน

2. ประเมินความรู้การสังเกตพฤติกรรม

3. ประเมินจากการจำแนกประเภทของเครื่องดนตรี

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย หน่วยที่ 3 ดนตรีกับชีวิต
ชั่วโมง ดนตรีกับชีวิต
เรื่อง เครื่องดนตรีน่ารู้ (2) 21 ส.ค. 66