สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ดนตรีจากแหล่งวัฒนธรรมต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของคนในชาติ ทุกคนควรช่วยกันอนุรักษ์และสืบสาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.4/1 บอกแหล่งที่มาและความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตไทยที่สะท้อนในดนตรีและเพลงท้องถิ่น

ป.4/2 ระบุความสำคัญในการอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมทางดนตรี

จุดประสงค์

1 บอกลักษณะเครื่องดนตรีพื้นบ้านและเพลงพื้นบ้าน ๔ ภาค

2 จำแนกเครื่องดนตรีพื้นบ้าน และเพลงพื้นบ้าน ๔ ภาค

3  ตระหนักและเห็นคุณค่าเล่าถึงดนตรีพื้นบ้านและเพลงพื้นบ้าน ๔ ภาค

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจสอบจากการตอบคำถามของนักเรียน

2. ประเมินความรู้การสังเกตพฤติกรรม

3. ประเมินจากกิจกรรมใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย หน่วยที่ 3 ดนตรีกับชีวิต
ชั่วโมง ดนตรีกับชีวิต
เรื่อง ดนตรีในชีวิต 11 ก.ย. 66