สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การร้องเพลงและเล่นดนตรีจะต้องใช้เสียงของตัวโน้ตที่มีระดับเสียงแตกต่างกันเพลงจึงจะเกิดความไพเราะ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.4/3 ระบุทิศทางการเคลื่อนที่ขึ้น- ลงง่ายๆของทำนองรูปแบบจังหวะและความเร็วของจังหวะในเพลงที่ฟัง  

ป.4/4  อ่าน เขียนโน้ตดนตรีไทยและสากล  

จุดประสงค์

1 อธิบายระดับเสียงของตัวโน้ต

2 เขียนแผนภาพระดับเสียงของตัวโน้ต

3  เห็นประโยชน์ของสัญลักษณ์แทนเสียงของตัวโน้ต

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจสอบจากการตอบคำถามของนักเรียน

2. ประเมินความรู้การสังเกตพฤติกรรม

3. ประเมินจากการเขียนแผนภาพระดับเสียงของตัวโน้ต

 

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย หน่วยที่ 3 ดนตรีกับชีวิต
ชั่วโมง ดนตรีกับชีวิต
เรื่อง โน๊ตดนตรี 28 ส.ค. 66