สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ภาพพิมพ์ หมายถึงเครื่องมือหรือร่องรอยที่ทำให้เกิดขึ้นโดยวิธีการพิมพ์(ประทับรอย) เส้น รูป คน สัตว์ และลักษณะรูปร่างต่าง ๆ จะต้องกระทำบนวัตถุอันหนึ่งก่อน แล้วจึงกดให้ไปติดประทับรอยบนวัสดุหรือพื้นรองรับอีกอันหนึ่ง มีทั้งภาพพิมพ์ที่มาจากวัสดุธรรมชาติ และจากวัสดุสังเคราะห์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ศ1.1 ป. 4/4 มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ

จุดประสงค์

1 อธิบายวิธีการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์จากวัสดุธรรมชาติ

2 สร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์จากวัสดุธรรมชาติ

3 มีเจตคติที่ดีต่องานทัศนศิลป์

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจสอบจากการตอบคำถามของนักเรียน

2. ประเมินจากแบบประเมินชิ้นงาน

3. ประเมินจากการนำเสนอผลงาน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย หน่วยที่ 2 แต้มสีวิเคราะห์ศิลป์
ชั่วโมง แต้มสีวิเคราะห์ศิลป์
เรื่อง ภาพพิมพ์วัสดุธรรมชาติ 24 ก.ค. 66