สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วรรณะสี คือ การแยกคุณลักษณะของสีเป็นกลุ่ม ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างเด่นชัด แต่ละกลุ่มมีอิทธิพลทางด้านอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ เช่น ตื่นเต้น ร่าเริง แสดงถึงความอบอุ่นจากแสงแดดในเวลากลางวัน หรือให้ความรู้สึกเย็นสบาย ผ่อนคลายในเวลากลางคืน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ศ1.1 ป. 4/7 วาดภาพระบายสี โดยใช้สีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็น ถ่ายทอดความรู้สึกและจินตนาการ

ศ1.1 ป. 4/9 เลือกใช้วรรณะสีเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกในการสร้างงานทัศนศิลป์

จุดประสงค์

1 อธิบายความหมายและเปรียบเทียบสีวรรณะอุ่นกับสีวรรณะเย็น

2 ระบุชื่อสีวรรณะอุ่น และวรรณะเย็น

3 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ที่แสดงความรู้สึกต่าง ๆ จากวรรณะสี

4 นักเรียนรักษาและเห็นคุณค่าของอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจสอบจากการตอบคำถามของนักเรียน

2. ประเมินจากแบบประเมินชิ้นงาน

3. ประเมินจากการนำเสนอผลงาน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย หน่วยที่ 2 แต้มสีวิเคราะห์ศิลป์
ชั่วโมง แต้มสีวิเคราะห์ศิลป์
เรื่อง วรรณะสี 10 ก.ค. 66