สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

        รูปร่าง คือ เส้นรอบนอกของวัตถุ คน สัตว์ และสิ่งของ รูปร่างมีลักษณะเป็นสองมิติ คือ กว้างและยาว รูปทรง คือ โครงสร้างของรูปวัตถุ

คน สัตว์ และสิ่งของ รูปทรงมีลักษณะเป็นสามมิติ คือ กว้าง ยาว และหนา รูปร่างและรูปทรงจึงมีส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์

เพื่อสร้างความเสมือนจริงและความมีมิติในผลงาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ศ1.1 ป. 4/1 เปรียบเทียบรูปลักษณะของรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์

ศ1.1 ป. 4/3 จำแนกทัศนธาตุของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง รูปทรงพื้นผิว และพื้นที่ว่าง

จุดประสงค์

1. อธิบายความหมายทัศนธาตุและยกตัวอย่างเส้นในทัศนธาตุ

2. สร้างสรรค์ผลงานจากการวาดเส้นเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจสอบจากการตอบคำถามของนักเรียน

2. ประเมินจากแบบประเมินชิ้นงาน

3. ประเมินจากการนำเสนอผลงาน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย หน่วยที่ 1 ก่อร่างสร้างศิลป์
ชั่วโมง ก่อร่างสร้างศิลป์
เรื่อง รูปร่าง รูปทรง 22 พ.ค. 66