สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เส้น คือ จุดที่เรียงต่อกันเป็นจำนวนมาก มีทิศทางไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง เกิดจากการขูด ขีด เขียนผู้สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์จะต้องเข้าใจพื้นฐานการใช้เส้นเพื่อสื่ออารมณ์ความรู้สึกของแต่ละเส้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ศ1.1 ป. 4/3 จำแนกทัศนธาตุของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง รูปทรงพื้นผิว และพื้นที่ว่าง

จุดประสงค์

1 อธิบายความหมายทัศนธาตุและยกตัวอย่างเส้นในทัศนธาตุ

2 สร้างสรรค์ผลงานจากการวาดเส้นเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจสอบจากการตอบคำถามของนักเรียน

2. ประเมินจากแบบประเมินชิ้นงาน

3. ประเมินจากการนำเสนอผลงาน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย หน่วยที่ 1 ก่อร่างสร้างศิลป์
ชั่วโมง ก่อร่างสร้างศิลป์
เรื่อง เส้น 15 พ.ค. 66