สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การดูแลสุขภาพเป็นสิ่งจำเป็นที่นักเรียนต้องรู้จักและฝึกปฏิบัติ และสามารถบอกวิธีดูแลสุขภาพง่าย ๆ เพื่อประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และสามารถสื่อสารอย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต.1.1 ป.4/2     อ่านออกเสียงคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยค ข้อความ ง่าย ๆ และบทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต.1.3 ป.4/1     พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว

จุดประสงค์

1)ออกเสียงและบอกความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวการดูแลสุขภาพได้

2) พูดให้ข้อมูลและทำโปสเตอร์การดูแลสุขภาพได้

3) การพูด/การเขียน เรื่องการดูแลสุขภาพของตน

 

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการออกเสียงคำ/ประโยค

2. ตรวจใบงาน/ผลงาน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย Unit3 Healthy Living What’s the matter?
ชั่วโมง Healthy Living What’s the matter?
เรื่อง Take Care of Yourself Keeping Yourself Clean 28 ก.ย. 66 (มีใบงาน)