สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วัฒนธรรมการรับประทานอาหารมีความหลากหลายและแตกต่าง ดังนั้นนักเรียนจำเป็นต้องเรียนรู้วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร สิ่งที่ปรากฏอยู่ในเมนู อาหารชนิดต่าง ๆ

เพื่อประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  และสามารถสื่อสารอย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

1) ออกเสียงและบอกความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเมนูอาหารได้

2) สนทนาเกี่ยวกับการสั่งอาหารในร้านอาหารได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

1) แสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับการสั่งอาหาร

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

1) มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการพูดเกี่ยวกับการสั่งอาหาร

2. ตรวจผลงานนักเรียน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย Unit3 Healthy Living What’s the matter?
ชั่วโมง Healthy Living What’s the matter?
เรื่อง Let’s Taste Eating Out 25 ก.ย. 66 (มีใบงาน)