สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ปัจจุบันการรับประทานอาหารมีความหลากหลาย ดังนั้นนักเรียนจำเป็นต้องเรียนรู้ความหมายและการออกเสียงคำศัพท์ การถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารทั้งที่เป็นคำนามนับได้และนับไม่ได้เพื่อประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และสามารถสื่อสารอย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.4/2     อ่านออกเสียงคำสะกดคำอ่านกลุ่มคำประโยคข้อความง่ายๆ และบทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.1 ป.4/3     เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้น ๆ ที่ฟังหรืออ่าน

ต 2.1 ป.4/1     พูดและทำท่าประกอบอย่างสุภาพตามมารยาทสังคม

ต 3.1 ป.4/1     ค้นคว้ารวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน

ต 4.2 ป.4/1     ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ

จุดประสงค์

1) ออกเสียงและบอกความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาหารทั้งที่เป็นคำนามนับได้และนับไม่ได้อย่าง ถูกต้อง

2) บอกและเขียนรายการอาหารที่จะชื้อได้

3) บอกและเขียนรายการอาหารที่จะชื้อได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการออกเสียงคำ/ประโยค

2. ตรวจใบงาน/ผลงาน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย Unit3 Healthy Living What’s the matter?
ชั่วโมง Healthy Living What’s the matter?
เรื่อง Let’s Taste Going Shopping 21 ก.ย. 66 (มีใบงาน)