สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ปัจจุบันการรับประทานอาหารมีความหลากหลาย ดังนั้นนักเรียนจำเป็นต้องเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับอาหาร การสัมภาษณ์เพื่อขอข้อมูล การพูดและการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการรับประทานอาหารของแต่ละคน เพื่อประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และสามารถสื่อสารอย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.4/2     อ่านออกเสียงคำสะกดคำอ่านกลุ่มคำประโยคข้อความง่าย ๆ และบทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.2 ป.4/4     พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเพื่อนและครอบครัว

ต 2.1 ป.4/1     พูดและทำท่าประกอบอย่างสุภาพตามมารยาทสังคม

ต 3.1 ป.4/1     ค้นคว้ารวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและนำเสนอด้วยการพูดการเขียน

ต 4.2 ป.4/1     ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ

จุดประสงค์

1) ออกเสียงและบอกความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาหารได้

2) สัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ เกี่ยวกับการรับประทานอาหารและนำข้อมูลมานำเสนอด้วยการพูดและเขียนรายงานข้อมูลได้

3) สื่อสารกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวกับการรับประทานอาหารในชีวิตประจำวันได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการออกเสียงคำ/ประโยค

2. ตรวจใบงาน/ผลงาน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย Unit3 Healthy Living What’s the matter?
ชั่วโมง Healthy Living What’s the matter?
เรื่อง Let’s Taste Food Survey 18 ก.ย. 66 (มีใบงาน)