สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          การเรียนรู้ความหมาย การออกเสียงคำศัพท์และการอ่านฉลากยา มีความสำคัญต่อนักเรียน  เนื่องจากสื่อ ประเภทฉลากยาส่วนใหญ่จะพิมพ์ด้วยภาษาอังกฤษ  ดังนั้นนักเรียนจึงมีความจำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อให้ทราบชนิดและข้อบ่งใช้ในการรับประทานยาได้ถูกต้อง  ทำให้มีความปลอดภัยเมื่อต้องใช้ยาในการรักษา อาการเจ็บป่วยเบื้องต้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.4/3     เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้น ๆ ที่ฟังหรืออ่าน

ต 3.1 ป.4/1     ค้นคว้ารวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน

ต 4.1 ป.4/1     ฟังและพูด/อ่านในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

1 ) บอกรายละเอียดจากการอ่านฉลากยาได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

1) ออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับชนิดของยาและการรับประทานยาได้

2) การสื่อสารและสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับชนิดของยาและการรับประทานยาได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

1) มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการออกเสียงคำ/ประโยค

2. ประเมินการให้คำแนะนำ

3. ตรวจใบงาน / ผลงาน

4. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

5. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

 

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย Unit3 Healthy Living What’s the matter?
ชั่วโมง Healthy Living What’s the matter?
เรื่อง What’s the matter? Reading Medicine Labels 7 ก.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้ และแบบประเมิน)