สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่เกิดได้ทุกช่วงวัย ดังนั้น นักเรียนควรได้ฝึกทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

เกี่ยวกับการสอบถามอาการเจ็บป่วย การให้และการรับฟังคำแนะนำ และการสนทนาเพื่อถาม และแสดงความรู้สึกในสถานพยาบาล

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.4/3 เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้น ๆ ที่ฟังหรืออ่าน

ต 1.2 ป.4/4 พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเพื่อนและครอบครัว

ต 2.1 ป.4/1 พูดและทำท่าประกอบอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ต 4.1 ป.4/1 ฟังและพูด/อ่านในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

1) เลือกภาพของการแสดงความรู้สึกและอาการเจ็บป่วยได้ตรงตามบทอ่านที่กำหนดให้

2) พูดถามตอบเกี่ยวกับความรู้สึกและอาการเจ็บป่วยได้ถูกต้อง

ทักษะ/กระบวนการ (P)

1) ออกเสียงและบอกความหมายของคำศัพท์และบทอ่านที่เกี่ยวกับความรู้สึกได้ถูกต้อง

2) การสนทนาสื่อสารเกี่ยวกับสุขภาพได้ถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

1) มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการพูดข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 

2. ตรวจใบงาน

3. ประเมินความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น  ในการทำงาน

4. ประเมินความสามารถในการสื่อสาร การคิด และการใช้ทักษะชีวิต

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย Unit3 Healthy Living What’s the matter?
ชั่วโมง Healthy Living What’s the matter?
เรื่อง What’s the matter? Knowing Your Feeling 28 ส.ค. 66 (มีใบงาน)