สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่เกิดได้ทุกช่วงวัย ดังนั้น นักเรียนควรได้ฝึกทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

เกี่ยวกับการสอบถามอาการเจ็บป่วย การให้และการรับฟังคำแนะนำ และบทสนทนาที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์

ในสถานพยาบาล

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.4/3 ข้อความสั้น ๆ ที่ฟังหรืออ่าน

ต 1.2 ป.4/1 พูดเขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล

ต 1.2 ป.4/4 พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และครอบครัว

ต 2.1 ป.4/1 อย่างสุภาพ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม

ต 4.1 ป.4/1 ฟังและพูดอ่านในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

1) ออกเสียงคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยได้ถูกต้อง

2) บอกความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยได้ถูกต้อง

3) เลือกภาพของอาการเจ็บป่วยได้ตรงตามคำศัพท์ที่กำหนดให้

4) พูดถามตอบเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยได้ถูกต้อง

ทักษะ/กระบวนการ (P)

1) การสนทนาสื่อสารเกี่ยวกับสุขภาพได้ถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

1) มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

 

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการพูดข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 

2. ตรวจใบงาน

3. ประเมินความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น  ในการทำงาน

4. ประเมินความสามารถในการสื่อสาร การคิด และการใช้ทักษะชีวิต

 

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย Unit3 Healthy Living What’s the matter?
ชั่วโมง Healthy Living What’s the matter?
เรื่อง Doing a Check-up 24 ส.ค. 66 (มีใบงาน)