สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์ และประโยคที่ใช้ในบัตรอวยพรวันเกิด และการอ่านคำสั่งแล้วปฏิบัติตามจะทำให้  นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและโรงเรียน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.4/3     เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้น ๆ ที่ฟังหรืออ่าน

ต 1.3 ป.4/1     พูดหรือเขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

จุดประสงค์

1) ระบุภาพเพื่อบอกความหมายของกิจกรรมที่ทำเป็นประจำในแต่ละวันที่โรงเรียนได้

2) ระบุเวลาที่ทำกิจกรรมในแต่ละวันที่โรงเรียนได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการออกเสียงคำ/ประโยค

2. ตรวจใบงาน/ผลงาน

3. ประเมินคุณลักษณ์อันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย Unit2 School Life
ชั่วโมง School Life
เรื่อง School Activities My Day at school (1) 27 ก.ค. 66 (มีใบงาน)