สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคที่ใช้สนทนาเกี่ยวกับ การเข้าค่าย อุปกรณืการเข้าค่าย และกิจกรรมการการเข้าค่าย ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.4/1 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้องและคำแนะนำ (Instructions) ง่าย ๆ ที่ฟังหรืออ่าน

ต 1.1 ป.4/3 เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้น ๆ ที่ฟัง หรืออ่าน

ต 1.2  ป.4/2 ใช้คำสั่ง คำขอร้องและคำขออนุญาตง่าย ๆ                                          

ต 4.1 ป.4/1 ฟังและพูด/อ่านในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

จุดประสงค์

1) ออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำประโยคข้อความง่าย ๆ  เกี่ยวกับการอยู่ค่ายพักแรมได้ 

2) บอกความหมายของประโยคและข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับการอยู่ค่ายพักแรมที่ฟัง หรืออ่านได้
3) พูดถาม-ตอบง่าย ๆ เกี่ยวกับสิ่งของอยู่ค่ายพักแรมได้

การวัดผลและประเมินผล

1.​​​ ประเมินการออกเสียงคำ/ประโยค

2. ตรวจใบงาน/ผลงาน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย Unit2 School Life
ชั่วโมง School Life
เรื่อง School Activities Let’s go Camping 20 ก.ค. 66 (มีใบงาน)