สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคที่ใช้สนทนาเกี่ยวกับ วิชาที่ชอบเรียน การถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาที่เรียน เวลา ตารางเรียน กิจกรรมการเรียนของแต่ละวิชาทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.4/2     อ่านออกเสียงคำ สะกดคำอ่านกลุ่มคำ ประโยค ข้อความง่าย ๆ และบทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.1 ป.4/4     ตอบคำถามจากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนาและนิทานง่าย ๆ

ต 1.3 ป.4/3     พูดแสดงความคิดเห็นง่าย ๆ เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว

จุดประสงค์

1) ออกเสียงและบอกความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการทำความสะอาดได้

2) พูดและเขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำความสะอาดได้

3) มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการออกเสียงคำ/ประโยค

2. ประเมินการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาที่เรียน

3. ตรวจใบงาน / ผลงาน

4. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย Unit2 School Life
ชั่วโมง School Life
เรื่อง My Classroom What I learn (2) 6 ก.ค. 66 (มีใบงาน)