สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคที่ใช้สนทนาเกี่ยวกับวิชาที่ชอบเรียน  การถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาที่เรียน เวลาตารางเรียนกิจกรรมการเรียนของแต่ละวิชาทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษา

ในสถานการณ์จริงในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1ป.4/2อ่านออกเสียงคำ สะกดคำอ่านกลุ่มคำ ประโยค ข้อความง่าย ๆ และบทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.1ป.4/3เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้น ๆ ที่ฟังหรืออ่าน

ต 1.2ป.4/5พูดแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว และกิจกรรมต่าง ๆ ตามแบบที่ฟัง

ต 2.1 ป.4/1 พูดและทำท่าประกอบ อย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ต 4.1 ป.4/1 ฟังและพูด/อ่านในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการออกเสียงคำ/ประโยค

2. ประเมินการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาที่เรียน

3. ตรวจใบงาน / ผลงาน

4. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย Unit2 School Life
ชั่วโมง School Life
เรื่อง My Classroom What I learn (1) 3 ก.ค. 66 (มีใบงาน)