สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์ และประโยคในนิทาน การอ่านการฟัง และการเขียนเล่านิทานเรื่อง Goldilocks and the Three Bears ทำให้นักเรียนได้ฝึกอ่านออกเสียงข้อความ นิทานและบทกลอนสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่านเพื่อเป็นพื้นฐานในการอ่านต่อไป

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.4/2        อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยค ข้อความง่าย ๆ และบทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตามหลักการอ่าน                          

ต 1.1 ป.4/3 เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้น ๆ ที่ฟังหรืออ่าน

ต 1.1 ป.4/4 ตอบคำถามจากการฟังและอ่านประโยคบทสนทนาหรือนิทานง่าย ๆ

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

1) ออกเสียงคำศัพท์ กลุ่มคำและประโยคในบทอ่านได้

2) ตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

1) วาดภาพนิทานเรื่อง Goldilocks and the Three Bears ที่อ่านได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

1) มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

 

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการออกเสียงคำ/ประโยค

2. ประเมินการเขียนบรรยาย

3. ตรวจใบงาน/ผลงาน

4. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

5. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย Unit1 Me & my Family
ชั่วโมง Me & my Family
เรื่อง Bedtime Story (Goldilocks and the Three Bears) 26 มิ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)