สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้ คำศัพท์ ประโยคที่ใช้ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพและสถานที่ทำงานของบุคคลในครอบครัว  

ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในห้องเรียน และยังสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.4/1     ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้องและคำแนะนำ (Instructions) ง่าย ๆ ที่ฟังหรืออ่าน

ต 1.1 ป.4/2     อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำประโยค ข้อความง่าย ๆ และบทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.1 ป.4/3     เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้น ๆ ที่ฟังหรืออ่าน

ต 1.2 ป.4/1     พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล

ต 1.2 ป.4/4     พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเพื่อนและครอบครัว

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

1) ออกเสียงคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับอาชีพของบุคคลได้

2) บอกความหมายคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับอาชีพของบุคคลอื่นได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

1) พูดประโยคเกี่ยวกับอาชีพของบุคคลในครอบครัวได้

2) ฟังประโยคแล้วเลือกภาพที่ตรงสิ่งที่ฟังได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

1) มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

 

 

 

 

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจใบงาน/ผลงาน

2. ประเมินการพูด

4. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

5. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

 

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย Unit1 Me & my Family
ชั่วโมง Me & my Family
เรื่อง Happy Home (My Daddy) 19 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)