สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำร่วมกับบุคคลในครอบครัวรวมถึงการระบุอาชีพของบุคคลในครอบครัวทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต1.1 ป.4/2   อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยค ข้อความง่าย ๆ และบทพูดเข้าจังหวะ             

ต1.2 ป.4/4      พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อนและครอบครัว

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

1) ออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวได้

2) สะกดและบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวได้

ทักษะ/กระบวนการ (P)

3) วาดและเขียนบรรยายภาพบุคคล ที่อยู่และในบ้านได้

4) พูดบรรยายเกี่ยวกับเรื่องตัวเองและครอบครัวได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

1) มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการพูดบรรยาย

2. ประเมินการเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเองและครอบครัว

3. ประเมินความซื่อสัตย์สุจริต ความมีวินัย ความใฝ่เรียนรู้และความมุ่งมั่นในการทำงาน

4. ประเมินความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหาและการใช้ทักษะชีวิต

 

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย Unit1 Me & my Family
ชั่วโมง Me & my Family
เรื่อง Home Sweet Home (We love and Care) 22 พ.ค. 66 (มีใบงาน)