สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคที่ใช้สนทนาเกี่ยวกับการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบและไม่ชอบ ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียน และสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.4/2 อ่านออกเสียงคำสะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยคข้อความง่าย ๆ และบทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.1 ป.4/3 เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยค และข้อความสั้น ๆ ที่ฟังหรืออ่าน

ต 1.2 ป.4/4 พูด/เขียน เพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และครอบครัว

ต 1.3 ป.4/3 พูด/วาดภาพแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ใกล้ตัว

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

1) ออกเสียงคำศัพท์ได้

2) สะกดและบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมที่ชอบทำได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

1) เขียนบรรยายเกี่ยวกับกิจกรรมที่คนในครอบครัวชอบและไม่ชอบทำได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

1) มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการพูดประโยคตามโครงสร้าง

2. ประเมินการเขียนบรรยาย

3. ประเมินการตรวจใบงาน

4. ประเมินความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน

5. ประเมินความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหาและการใช้ทักษะชีวิต
6. ประเมินตนเอง

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย Unit1 Me & my Family
ชั่วโมง Me & my Family
เรื่อง All About Me (Things You Should Know About Me) 18 พ.ค. 66 (มีใบงาน และแบบประเมินตนเอง)