สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคที่ใช้สนทนาเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัวและสิ่งใกล้ตัว ทำให้นักเรียนได้ฝึก ใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้สื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.4/2 อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยค ข้อความง่าย ๆ และบทพูดเข้าจังหวะ

ต 1.2 ป.4/4 พูด/เขียน เพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และครอบครัวตามแบบที่ฟัง

ต 1.3 ป.4/2 พูด/วาดภาพแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ใกล้ตัวตามที่ฟังหรืออ่าน

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

1) ออกเสียงคำศัพท์และสะกดคำได้

2) บอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับตนเองได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

1) พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

1) มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการพูดข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 

2. ตรวจใบงาน

3. ประเมินความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น  ในการทำงาน

4. ประเมินความสามารถในการสื่อสาร การคิด และการใช้ทักษะชีวิต

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย Unit1 Me & my Family
ชั่วโมง Me & my Family
เรื่อง All About Me (Hello! My Name is Mary) 15 พ.ค. 66 (มีใบงาน)