สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

รูปเรขาคณิตสามมิติกับรูปเรขาคณิตสองมิติที่มีความต่างกัน  รูปเรขาคณิตสามมิติมีความหนา แต่รูปเรขาคณิต
สองมิติไม่มีความหนา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ค 2.2 ป.1/1 จําแนกรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม วงรี ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลมทรงกระบอก และกรวย

จุดประสงค์การเรียนรู้

        1. เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกความแตกต่างระหว่างรูปเรขาคณิตสามมิติกับรูปเรขาคณิตสองมิติ

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 3.6

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 3 เรขาคณิต
ชั่วโมง เรขาคณิต
เรื่อง รูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ 28 ก.ย. 66 (มีใบงาน)