สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. รูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมเป็นรูปเรขาคณิตสองมิติ

2.  การจำแนกรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม พิจารณาจากขอบของรูป  

3.  การจำแนกรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมใช้วิธีนับจำนวนด้าน หรือจำนวนมุมของรูป

                   -  รูปสามเหลี่ยมมีด้าน 3 ด้าน และมุม 3 มุม 

                   -  รูปสี่เหลี่ยมมีด้าน 4 ด้าน และมุม 4 มุม 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด

ค 2.2 ป.1/1 จําแนกรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม วงรี ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลมทรงกระบอก และกรวย

จุดประสงค์การเรียนรู้

        1. เพื่อให้นักเรียนสามารถจำแนกรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม

การวัดผลและประเมินผล

1.ตรวจแบบฝึกหัด 3.4
2.สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 3 เรขาคณิต
ชั่วโมง เรขาคณิต
เรื่อง รูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม 26 ก.ย. 66 (มีใบงาน)