สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การบวกจำนวนสามจำนวนจะบวกสองจำนวนใดก่อนก็ได้ แล้วบวกจำนวนที่เหลือ ผลบวกเท่ากัน

ถ้ามีสองจำนวนใดที่บวกครบสิบ ให้บวกสองจำนวนนั้นก่อนแล้วบวกจำนวนที่เหลือ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ค 1.1 ป.1/4 หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบของจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0     

จุดประสงค์การเรียนรู้

        1. เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลบวกของจำนวนสามจำนวนที่กำหนดให้ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 2.32

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 2 การดำเนินการ
ชั่วโมง การดำเนินการ
เรื่อง การบวกจำนวน 3 จำนวน ที่ผลบวกไม่เกิน 20 29 ส.ค. 66 (มีใบงาน)