สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การจัดอันดับที่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือกติกาที่กำหนด เช่น คะแนนมากที่สุดได้อันดับที่ 1

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

          ค 1.1 ป.1/1 บอกจำนวนของสิ่งต่าง ๆ แสดงสิ่งต่าง ๆ ตามจำนวนที่กำหนด อ่านและเขียนตัวเลข
ฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0      

จุดประสงค์การเรียนรู้

         1. เพื่อให้นักเรียนสามารถจัดอันดับที่พร้อมทั้งบอกเหตุผล

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 1.34

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 จำนวน
ชั่วโมง จำนวน
เรื่อง การนำตำแหน่งและอันดับที่ไปใช้ 5 ก.ค. 66 (มีใบงาน)