สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การบอกอันดับที่ของสิ่งต่างๆ อาจใช้คำ อันดับที่  คนที่  ชั้นที่

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

           ค 1.1 ป.1/1 บอกจำนวนของสิ่งต่าง ๆ แสดงสิ่งต่าง ๆ ตามจำนวนที่กำหนด อ่านและเขียนตัวเลข
ฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0

จุดประสงค์การเรียนรู้

         1. เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกอันดับที่โดยใช้คำว่า อันดับที่  คนที่  ชั้นที่

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 1.31

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 จำนวน
ชั่วโมง จำนวน
เรื่อง การบอกอันดับที่ 30 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)