สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆ อาจใช้คำ ชั้นบน ชั้นกลาง ชั้นล่าง  ชั้นบนตรงกลาง  ชั้นบนข้างซ้าย 

ชั้นบนข้างขวา  ชั้นกลางตรงกลาง ชั้นกลางข้างซ้าย ชั้นกลางข้างขวา  ชั้นล่างตรงกลาง ชั้นล่างข้างซ้าย

ชั้นล่างข้างขวา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

            ค 1.1 ป.1/1 บอกจำนวนของสิ่งต่าง ๆ แสดงสิ่งต่าง ๆ ตามจำนวนที่กำหนด อ่านและเขียนตัวเลข
ฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0      

จุดประสงค์การเรียนรู้

           1. เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกตำแหน่งโดยใช้คำว่า ชั้นบน ชั้นกลาง ชั้นล่าง  ชั้นบนตรงกลาง  ชั้นบนข้างซ้าย              

ชั้นบนข้างขวา  ชั้นกลางตรงกลาง ชั้นกลางข้างซ้าย ชั้นกลางข้างขวา  ชั้นล่างตรงกลาง ชั้นล่างข้างซ้าย ชั้นล่าง   ข้างขวา

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 1.30

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 จำนวน
ชั่วโมง จำนวน
เรื่อง การบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆ (3) 29 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)