สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          การเขียนตัวเลขแสดงจำนวน 10 ถึง 19 ในรูปกระจาย เป็นการเขียนในรูปการบวกของ 1 สิบกับจำนวนหน่วย และ 20 เขียนในรูปการบวกของ 2 สิบกับ 0 หน่วย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ค 1.1 ป.1/1 บอกจำนวนของสิ่งต่าง ๆ แสดงสิ่งต่าง ๆ ตามจำนวนที่กำหนด อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0

จุดประสงค์การเรียนรู้   

         1. เพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับ 10 ถึง 20 ในรูปกระจาย.

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 1.19

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 จำนวน
ชั่วโมง จำนวน
เรื่อง การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับ 10 ถึง 20 ในรูปกระจาย 14 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)