สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวเลขฮินดูอารบิก  15 16 17 18 19 20  ตัวเลขไทย ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแสดงจำนวน  เขียนตัวหนังสือเป็น สิบห้า สิบหก สิบเจ็ด สิบแปด สิบเก้า ยี่สิบ ตามลำดับ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

         ค 1.1 ป.1/1 บอกจำนวนของสิ่งต่าง ๆ แสดงสิ่งต่าง ๆ ตามจำนวนที่กำหนด อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0

จุดประสงค์การเรียนรู้   

         1. เพื่อให้นักเรียนสามารถ อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก และตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ 15 ถึง 20

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 1.18

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 จำนวน
ชั่วโมง จำนวน
เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ 15 ถึง 20 13 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)