สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัว โดยใช้คำศัพท์ กลุ่มคำและโครงสร้างภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยให้การสื่อสารของนักเรียนเป็นไปอย่างถูกต้องและมั่นใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. ใช้คำศัพท์และโครงสร้างทางภาษาในการสื่อสารเพื่อนำเสนอผลงานในสถานการณ์จำลองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. ออกแบบโปสเตอร์ผลงานและเขียนบรรยายกิจกรรมที่ทำในสถานการณ์จำลองได้

2. พูดนำเสนอผลงานในสถานการณ์จำลอง(Simulation) ได้

ด้านคุณลักษณะ

1. มีวินัย

2. ใฝ่เรียนรู้

3. กล้าแสดงออก

4. มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

1. ประเมินการออกเสียงคำศัพท์/การพูดนำเสนอผลงาน

2. ตรวจผลงานนักเรียน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

8.2 เครื่องมือ

1. แบบประเมินการออกเสียงคำศัพท์/การพูดนำเสนอผลงาน

2. แบบประเมินใบงาน

3. แบบเฉลยใบงาน

4. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง Let’s Have Some Fun!
ชั่วโมง Let’s Have Some Fun!
เรื่อง Show Time 12 ต.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)