สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัว โดยใช้คำศัพท์ กลุ่มคำและโครงสร้างภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยให้การสื่อสารของนักเรียนเป็นไปอย่างถูกต้องและมั่นใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. รู้และเข้าใจคำศัพท์และโครงสร้างทางภาษาในการสื่อสารเกี่ยวกับประเภทของภาพยนตร์ทางโทรทัศน์

2. ถามและตอบเกี่ยวกับประเภทของภาพยนตร์ทางโทรทัศน์ได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. ออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับประเภทของภาพยนตร์ทางโทรทัศน์ได้

2. พูดสนทนาเกี่ยวกับประเภทของภาพยนตร์ทางโทรทัศน์ได้

3. เขียนสรุปเกี่ยวกับประเภทของภาพยนตร์ทางโทรทัศน์ได้

ด้านคุณลักษณะ

1. มีวินัย

2. ใฝ่เรียนรู้

3. กล้าแสดงออก

4. มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

1. ประเมินการออกเสียงคำศัพท์/การพูดถามตอบ/การเขียน

2. ตรวจผลงานนักเรียน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

8.2 เครื่องมือ

1. แบบประเมินใบงาน

2. แบบเฉลยใบงาน

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง Let’s Have Some Fun!
ชั่วโมง Let’s Have Some Fun!
เรื่อง Movies on Television 9 ต.ค. 66 (มีใบงาน)