สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 แปลความหมาย จับคู่คำศัพท์ และอธิบายโครงสร้างทางภาษาในการสื่อสาร เกี่ยวกับกิจกรรมของบ้านพักในพื้นที่ชนบทได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1.รู้และเข้าใจคำศัพท์และโครงสร้างทางภาษาที่ใช้ในการเขียนจดหมาย

2. ถามและตอบเกี่ยวกับองค์ประกอบของจดหมายได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. ออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับองค์ประกอบของการเขียนจดหมายได้

2. เขียนจดหมายหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตอบกลับได้

ด้านคุณลักษณะ

1. มีวินัย

2. ใฝ่เรียนรู้

3. กล้าแสดงออก

4. มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

1. ประเมินการออกเสียงคำศัพท์/การถามตอบ/การทำแบบฝึกหัด

2. ตรวจผลงานนักเรียน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

8.2 เครื่องมือ

1. แบบประเมินใบงาน

2. แบบเฉลยใบงาน

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง Let’s Have Some Fun!
ชั่วโมง Let’s Have Some Fun!
เรื่อง Writing a Letter to a Friend 2 ต.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)