สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 แปลความหมาย จับคู่คำศัพท์ และอธิบายโครงสร้างทางภาษาในการสื่อสาร เกี่ยวกับกิจกรรมของบ้านพักในพื้นที่ชนบทได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. แปลความหมาย จับคู่คำศัพท์ และอธิบายโครงสร้างทางภาษาในการสื่อสารได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. ออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมของบ้านพักในพื้นที่ชนบทได้

2. ถามและตอบข้อมูลได้

ด้านคุณลักษณะ

1. มีวินัย

2. ใฝ่เรียนรู้

3. กล้าแสดงออก

4. มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

1. ประเมินการออกเสียงคำศัพท์/การถามตอบ/การทำแบบฝึกหัด

2. ตรวจผลงานนักเรียน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

8.2 เครื่องมือ

1. แบบประเมินใบงาน

2. แบบเฉลยใบงาน

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง Let’s Have Some Fun!
ชั่วโมง Let’s Have Some Fun!
เรื่อง It Sounds Like Fun. 29 ก.ย. 66 (มีใบงาน)