สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ใช้คำศัพท์และโครงสร้างทางภาษาในการสื่อสารเกี่ยวกับกิจกรรมยามว่าง เพื่อถามและตอบเกี่ยวกับกิจกรรมยามว่าง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. ถามและตอบเกี่ยวกับเกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับกิจกรรมยามว่างได้

2. ออกเสียงคำศัพท์และรูปประโยคเกี่ยวกับความถี่ของการทำกิจกรรมยามว่างของเพื่อนและผู้ที่เพื่อนใช้เวลาทำกิจกรรมด้วยได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. ออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมยามว่าง

2. พูดสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมยามว่าง

3. เขียนบรรยายเกี่ยวกับกิจกรรมยามว่าง

ด้านคุณลักษณะ

1. มีวินัย

2. ใฝ่เรียนรู้

3. กล้าแสดงออก

4. มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

1. ประเมินการออกเสียงคำศัพท์/การเขียนประโยค

2. ตรวจผลงานนักเรียน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

8.2 เครื่องมือ

1. แบบประเมินใบงาน

2. แบบเฉลยใบงาน

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง Let’s Have Some Fun!
ชั่วโมง Let’s Have Some Fun!
เรื่อง Whom Do You Spend Time with? 28 ก.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)