สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การใช้ภาษาเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันในรูปแบบต่าง ๆ โดยสามารถใช้คำศัพท์เกี่ยวกับการทำอาชีพที่ชื่นชอบ ความสามารถของบุคคลที่ชื่นชอบ การขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ชอบ และใช้โครงสร้างภาษาในการถามและตอบเพื่อขอและให้ข้อมูล ด้วยการเขียนและพูดบรรยาย การเปรียบเทียบและสรุปรายงานผลได้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา และเหมาะสมกับบริบทและวัฒนธรรมของตนเองและเจ้าของภาษา 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ต 1.1  ม.1/1 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจงง่ายๆที่ฟังและอ่าน

ต 1.1  ,ม.1/4 ระบุหัวเรื่อง (topic) ใจความสำคัญ (main idea) และตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทาน และเรื่องสั้น

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. ออกเสียงคำศัพท์และรูปประโยคเกี่ยวกับกิจกรรมในเวลาว่างได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. ถามและตอบเกี่ยวกับกิจกรรมในเวลาว่างได้ถูกต้อง

2. สื่อสารโดยใช้ภาษาในการเปิดและปิดบทสนทนาอย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ  

นักเรียนทำใบงานและกิจกรรมในชั้นเรียน                

8.2 เครื่องมือ   

1) ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง Free Time Activities                         

2) ใบงานที่ 1 เรื่อง Free Time Activities                         

3) ใบความรู้ (สำหรับครู) ที่ 1 เรื่อง Free Time Activities

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง Let’s Have Some Fun!
ชั่วโมง Let’s Have Some Fun!
เรื่อง Getting to Know Your Friends Better 25 ก.ย. 66 (มีใบงาน)