สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ใช้คำศัพท์และโครงสร้างทางภาษาในการสื่อสารเกี่ยวกับกิจกรรมกีฬาและดนตรี เพื่อถามและตอบเกี่ยวกับความสามารถในด้านกีฬาและดนตรี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. รู้และเข้าใจคำศัพท์และโครงสร้างทางภาษาในการสื่อสารเกี่ยวกับกิจกรรมกีฬาและดนตรี การใช้ can , can’t , การบอกความแตกต่างระหว่างการใช้ and และ but ในประโยคได้

2. ถามและตอบเกี่ยวกับความสามารถในด้านกีฬาและดนตรี

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. ออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมกีฬาและดนตรี

2. ตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้

3. ถามและตอบเกี่ยวกับความสามารถโดยใช้ can, can’t, and, but

ด้านคุณลักษณะ

1. มีวินัย

2. ใฝ่เรียนรู้

3. กล้าแสดงออก

4. มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

1. ประเมินการออกเสียงคำศัพท์และการเขียนประโยค(ตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน)

2. ตรวจผลงานนักเรียน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

8.2 เครื่องมือ

1. แบบประเมินใบงาน

2. แบบเฉลยใบงาน

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง Let’s Have Some Fun!
ชั่วโมง Let’s Have Some Fun!
เรื่อง Can you …? 15 ก.ย. 66 (มีใบงาน)